POH-GGZ

Wat doet een POH-GGZ?

De POH-GGZ is opgeleid voor begeleiding en behandeling van patiënten met klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of psychosomatische aard. Denk hierbij aan o.a. depressieve of angstklachten, stress, rouw verwerking en relatieproblemen. Een patiënt kan alleen op consult bij de POH-GGZ na doorverwijzing door de eigen huisarts. De POH-GGZ valt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts.

De POH-GGZ is bekend met de zorgverleners in de regio en werkt aan een goede samenwerkingsrelatie met verschillende organisaties. Op deze manier kan de POH-GGZ de patiënt in overleg met de huisarts doorverwijzen naar een passende zorgverlener in de buurt.

De POH-GGZ heeft de volgende taken:

Probleemverheldering
De POH-GGZ kan zorgen voor probleemverheldering door het nader analyseren en uitdiepen van de klachten, de mogelijke oorzaken. Problemen worden vanuit verschillende invalshoeken belicht, zoals wonen, werk, inkomen, welzijn, en familie. Hierbij kunnen ook verschillende vragenlijsten ingezet worden. Adviseren huisarts De POH-GGZ kan de huisarts adviseren over mogelijke vervolgstappen (zoals wel of niet verwijzen).

Voorlichting geven
De POH-GGZ kan voorlichting geven en informatie verstrekken aan de patiënt over klachten of een stoornis, de oorzaken ervan, en mogelijke oplossingen.

 Begeleiding
De POH-GGZ kan de patiënt op verschillende vlakken begeleiden. Bijvoorbeeld bij het volgen van een e-health programma waarbij regelmatige afspraken met de POH-GGZ stimulerend zijn voor de patiënt. De POH-GGZ kan ook begeleiding geven in geval van het overbruggen van een wachttijd, na terug verwijzing vanuit de specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ), na een afgebroken behandeling elders en bij stabiele chronische patiënten die geen intensieve begeleiding nodig hebben.

 Kortdurende behandeling
Bij patiënten met psychische klachten is vaak geen sprake van een psychische ziekte maar wel van een vastlopen in het functioneren als gevolg van de psychosociale problematiek. Kortdurende behandeling binnen de huisartsenzorg kan dan aangewezen zijn. Uitvoeren van interventies binnen dergelijke behandeling behoort tot de functie POH-GGZ. Deze interventies richten zich meestal op gedragsverandering en (begeleide) zelfhulp.

Preventie
De POH-GGZ werkt aan het voorkomen van psychische klachten of ziekte bij patiënten. Daarnaast kan de POH-GGZ begeleiding bieden voor het voorkomen en/of vroeg herkennen van terugkeer van de klachten door de patiënt. Dit vormt vaak de laatste fase van de behandeling.